Δράσεις και προγράμματα Ε.Ε

Η χρηματοδότηση μελετών και έργων που αφορούν στη χωρική ανάπτυξη των αστικών περιοχών και του αγροτικού χώρου της χώρας έχουν δύο κύριες πηγές προέλευσης: (1) τα προγράμματα εθνικής πρωτοβουλίας, δηλ. το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και (2) τα προγράμματα κοινοτικής πρωτοβουλίας.

Ι. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης αποτελεί αυτή τη στιγμή τη σημαντικότερη πηγή χρηματοδότησης μελετών / έργων που σχετίζονται με την Πολεοδομική και Χωροταξική οργάνωση της χώρας. Η χρηματοδότηση αυτή γίνεται κυρίως μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) και του Επιχειρησιακού Προγράμματος για το Περιβάλλον (ΕΠΠΕΡ).

Α. ΕΠΠΕΡ

Η χρηματοδότηση μελετών και έργων που προωθούν την εφαρμογή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για την πολεοδομία και χωροταξία καθώς και την πολιτική για τη βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη εντάσσονται στον άξονα προτεραιότητας 7 του ΕΠΠΕΡ με τίτλο “Χωροταξία-Πολεοδομία, Αναπλάσεις” ο οποίος έχει συνολικό προϋπολογισμό 96,8 Meuro. Ο άξονας αυτός περιλαμβάνει δύο μέτρα δράσεων. Το πρώτο μέτρο με τίτλο ‘Χωροταξία-Πολεοδομία” έχει συνολικό προϋπολογισμό 26,4 Meuro και περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση των ακόλουθων δράσεων:

 • “Ανάπτυξη τεχνικών και μέσων που συνδυάζουν την πληροφορική και την χωροταξία
 • Εκπόνηση και εφαρμογή (θεσμοθέτηση) χωροταξικών σχεδίων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο καθώς και σε ζώνες που απαιτούνται ειδικές χωρικές παρεμβάσεις
 • Εφαρμογή πιλοτικών και ειδικών χωρικών παρεμβάσεων
 • Εκπόνηση και εφαρμογή μελετών Μητροπολιτικού σχεδιασμού (Αττική, Θεσσαλονίκη), κατάρτιση και επικαιροποίηση ρυθμιστικών σχεδίων σε μεγάλες πόλεις της χώρας
 • Εκπόνηση και εφαρμογή (θεσμοθέτηση) μελετών πολεοδομικού σχεδιασμού (μεγάλες πόλεις, αστικά κέντρα, οικισμοί, ΓΠΣ, ΣΧΟΑΠ, παρόδιες ζώνες)
 • Εκπόνηση μελετών πράξεων εφαρμογής πολεοδομικών σχεδίων”

Το δεύτερο μέτρο με τίτλο “Αναπλάσεις στο δομημένο περιβάλλον” έχει συνολικό προϋπολογισμό 70,40 Μeuro και περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:

 • “Προστασία, ανάδειξη και ανάπλαση ιστορικών κέντρων, ιστορικών τόπων, περιοχών ιδιαιτέρου φυσικού κάλους και βιοποικιλότητας, δημοσίων διατηρητέων κτιρίων
 • Αποκατάσταση μεμονωμένων αξιόλογων δημοσίων κτιρίων της χώρας
 • Ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων της Αθήνας
 • Παρεμβάσεις αναβάθμισης πόλεων και περιοχών της χώρας (Αθήνα Θεσσαλονίκη, Πειραιάς κλπ)
 • Παρεμβάσεις σε παραδοσιακούς οικισμούς εθνικού ενδιαφέροντος.”

Στον άξονα αυτό εντάσσεται και η χρηματοδότηση ενός πιλοτικού προγράμματος το οποίο θα υλοποιηθεί σε 60 δήμους της χώρας και αφορά στην προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης στο πλαίσιο των αρχών της Habitat II Agenda. Οι δράσεις του προγράμματος περιλαμβάνουν την εκπόνηση ενός “Ολοκληρωμένου Τοπικού Προγράμματος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη” καθώς και η υλοποίηση μιας επιλεγμένης παρέμβασης.
Πληροφορίες για το πρόγραμμα Habitat: κα Καπερώνη, ΥΠΕΧΩΔΕ
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το ΕΠΠΕΡ και σχετικές προκηρύξεις, απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΧΩΔΕ: http://www.minenv.gr

Β. ΠΕΠ

Για κάθε περιφέρεια της χώρας έχει υιοθετηθεί ένα διαφορετικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα στο πλαίσιο του οποίου χρηματοδοτούνται διάφορες δράσεις που αφορούν στον πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό και στην προστασία του περιβάλλοντος.


ΙΙ. ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ

Εκτός από τα προγράμματα ‘εθνικής πρωτοβουλίας’ τα οποία εκπονούνται βάσει των εθνικών ή περιφερειακών σχεδίων (ΣΠΑ), δίνεται η δυνατότητα χρηματοδότησης προγραμμάτων ‘κοινοτικής πρωτοβουλίας’ τα οποία εκπονούνται βάσει κατευθύνσεων που καθορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα οποία συμπληρώνουν τα ΚΠΣ. Παρακάτω περιλαμβάνονται οι κοινοτικές πρωτοβουλίες οι οποίες χρηματοδοτούν έργα και δράσεις που αφορούν σε θέματα αειφόρου αστικής και περιφερειακής ανάπτυξης:

Α. Πρόγραμμα Urban

H κοινοτική πρωτοβουλία Urban αποτελεί το σημαντικότερο χρηματοδοτικό εργαλείο για καινοτόμες δράσεις και έργα που προωθούν την οικονομική και κοινωνική αναβάθμιση / αποκατάσταση αστικών περιοχών οι οποίες βρίσκονται σε κρίση.
Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι της κοινοτικής αυτής πρωτοβουλίας περιλαμβάνουν:

 • “την προώθηση του σχεδιασμού και της εφαρμογής ιδιαίτερα καινοτόμων στρατηγικών για την κοινωνικό-οικονομική ανάπλαση μικρών και μεσαίων πόλεων και υποβαθμισμένων περιοχών – οι οποίες έχουν τουλάχιστον 20.000 πληθυσμό – και οι οποίες βρίσκονται μέσα σε ευρύτερες μητροπολιτικές περιοχές
 • την προώθηση και ανταλλαγή γνώσης και εμπειριών σε θέματα αναπλάσεων και αειφόρου αστικής ανάπτυξης στην ΕΕ”

Το πρόγραμμα Urban επιβάλλει τη διαμόρφωση ευρέων εταιρικών συνεργασιών στις οποίες συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς με στόχο την επιλογή και εφαρμογή των προτεινόμενων δράσεων για:

 • “την αναβάθμιση των όρων διαβίωσης των κατοίκων της περιοχής, όπως πχ την ανακαίνιση κτιρίων και τη διαμόρφωση ανοικτών / πράσινων χώρων
 • τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε διάφορους τομείς όπως το περιβάλλον, τον πολιτισμό και την παροχή υπηρεσιών στον τοπικό πληθυσμό
 • την ενσωμάτωση περιθωριοποιημένων ομάδων στο εκπαιδευτικό σύστημα και σε προγράμματα κατάρτισης
 • την ανάπτυξη φιλο-περιβαλλοντικών μέσων μαζικής μεταφοράς
 • την ανάπτυξη αποτελεσματικών συστημάτων διαχείρισης της ενέργειας και την προώθηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
 • τη χρήση συστημάτων πληροφορικής”

Για την περίοδο 2000-2006 βρίσκεται σε εφαρμογή το πρόγραμμα Urban ΙΙ στο πλαίσιο του οποίου χρηματοδοτήθηκαν στη χώρα μας οι πόλεις του Περάματος, Κομοτηνής και Ηρακλείου με το ποσό των 9,8, 7,8 και 7,3 εκ. ευρώ αντίστοιχα.

Υπεύθυνη προγράμματος: κα Μανώλα, Διαχειριστική Αρχή Urban.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΧΩΔΕ: http://www.minenv/urban.gr
B. Πρόγραμμα LIFE

Το σημαντικότερο χρηματοδοτικό μέσο που έχει εγκρίνει η ΕΕ για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής της πολιτικής είναι το ανταγωνιστικό πρόγραμμα LIFE. Γενικός στόχος του προγράμματος αυτού είναι να συμβάλει στην εφαρμογή, εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη της κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής και της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ιδιαίτερα όσον αφορά την ενσωμάτωση του περιβάλλοντος σε άλλες πολιτικές, και την προώθηση και εφαρμογή της αειφόρου ανάπτυξης στην Κοινότητα. Οι προτάσεις στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος μπορούν να υποβάλλονται από Το LIFE αποτελεί χρηματοδοτικό μέσο για τρεις μείζονες τομείς δράσης: Φύση, Περιβάλλον και Τρίτες χώρες. Ενώ και οι τρεις τομείς αποσκοπούν στη βελτίωση του περιβάλλοντος, καθένας έχει τις δικές του ειδικές προτεραιότητες. Δράσεις και έργα που αφορούν στην ένταξη της περιβαλλοντικής διάστασης στον πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό εντάσσονται στον τομέα LIFE-Περιβάλλον. Επί του παρόντος διανύουμε την τρίτη φάση του LIFE (2000-2004), για την οποία προβλέπεται χρηματοδοτικό πλαίσιο ύψους 640 εκατ. €, το 47% του οποίου προορίζεται για το LIFE-Περιβάλλον.

LIFE-Περιβάλλον

Ειδικός στόχος του LIFE-Περιβάλλον είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη καινοτόμων και ολοκληρωμένων τεχνικών και μεθόδων και στην περαιτέρω ανάπτυξη της περιβαλλοντικής πολιτικής της Κοινότητας. Για την εκπλήρωση αυτού του στόχου, το LIFE-Περιβάλλον επικεντρώνεται σε δύο διαφορετικούς τύπους έργων: έργα επίδειξης και προπαρασκευαστικά έργα. Παρακάτω αναφέρονται οι τομείς χρηματοδότησης που αφορούν μόνο στα έργα επίδειξης.
1. Χρήση Γης και Χωροταξικός Σχεδιασμός
1.1. Αστικό περιβάλλον
1.2. Ποιότητα του αέρα και μείωση του θορύβου
1.3. Ολοκληρωμένη διαχείριση της παράκτιας ζώνης
2. Διαχείριση των υδάτων
3. Επιπτώσεις των οικονομικών δραστηριοτήτων
Στον τομέα αυτό συμπεριλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην προώθηση και εφαρμογή του αειφόρου τουρισμού
4. Διαχείριση αποβλήτων
5. Ολοκληρωμένη πολιτική για τα προϊόντα

Χρήση γης και χωροταξικός σχεδιασμός

Ο δράσεις στον τομέα αυτό έχουν ως στόχο την ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών παραμέτρων στην εκπόνηση και εφαρμογή χωροταξικών σχεδίων, συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων που αφορούν σε αστικές και παράκτιες περιοχές και στην προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης. Για τον σκοπό αυτό, ενθαρρύνονται προτάσεις από οργανισμούς που είναι άμεσα υπεύθυνοι για τη χωροταξική διαχείριση (συμπεριλαμβανομένης της τοπικής αυτοδιοίκησης) και οι οποίες συμπεριλαμβάνουν τη συμβολή του ευρέως κοινού στις αποφάσεις που λαμβάνονται σε τοπικό επίπεδο, καθώς επίσης τη συμβολή όλων των ενδιαφερομένων κοινωνικών και οικονομικών φορέων.
Εκτός από την εκπόνηση και εφαρμογή χωροταξικών σχεδίων, χρηματοδοτούνται δράσεις και έργα στα ακόλουθα πεδία τα οποία προωθούν την αειφόρο αστική ανάπτυξη:

1.1. Αστικό περιβάλλον
Στο πλαίσιο αυτού του πεδίου ενθαρρύνονται τα ακόλουθα έργα τα οποία αποσκοπούν:
1) “στον συνδυασμό της χρήσης διαφόρων ειδών μέσων (κανονιστικών, οικονομικών, φορολογικών, πληροφοριακών) με στόχο να προάγουν την ενσωμάτωση του περιβάλλοντος στις οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές της τοπικής αυτοδιοίκησης
2) στον προσδιορισμό και τη μείωση της οικολογικής εμβέλειας των πόλεων ή στον προσδιορισμό άλλων εννοιών της αειφορίας, όπως ο περιβαλλοντικός χώρος
3) στην επίτευξη διαφόρων περιβαλλοντικών στόχων μέσω του χωροταξικού σχεδιασμού”

1.2. Ποιότητα του αέρα και μείωση του θορύβου
Τα έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του εν λόγω πεδίο έχουν ως στόχο:
1) “την ενίσχυση της κοινοτικής οδηγίας πλαισίου για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα η οποία υποχρεώνει τις κοινότητες με πληθυσμό άνω των 250.000 κατοίκων και τις περιοχές που παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα ρύπανσης να προσδιορίσουν και να υλοποιήσουν προγράμματα δράσης που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα
2) την υποστήριξη έργων επίδειξης τα οποία αποσκοπούν στην επικύρωση νέων μεθόδων παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα, όπως οι βιολογικοί δείκτες, καθώς και εκείνων που αυξάνουν την ευαισθητοποίηση του κοινού
3) “την επικύρωση σε ευρωπαϊκή κλίμακα των δεικτών έκθεσης στον θόρυβο και προσομοίωση των ενδεχόμενων αποτελεσμάτων των αποφάσεων που αφορούν τη χρήση γης και το χωροταξικό σχεδιασμό
4) την προώθηση καινοτόμων στρατηγικών για την ενημέρωση του κοινού
5) τη διαμόρφωση συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων, την κατάρτιση σχεδίων για τη μείωση του θορύβου στις αστικές περιοχές, καθώς και την παρακολούθηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των πολιτικών στο εν λόγω πεδίο
6) την εκτίμηση των επιπτώσεων των μεταφορών στην ποιότητα του αέρα και στο επίπεδο θορύβου καθώς και την υιοθέτηση πρωτοβουλιών σχετικών με τη διαρκή κινητικότητα, τη διαχείριση της διέλευσης και την αειφορία στις αερομεταφορές”.

1.3 Ολοκληρωμένη διαχείριση της παράκτιας ζώνης
Τα έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του πεδίου αυτού αποσκοπούν στην προώθηση και εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών (ΟΔΠΖ). Το πρόγραμμα υποστηρίζει τη χρηματοδότηση έργων τα οποία εφαρμόζουν τις αρχές της συγκεκριμένης πολιτικής και τα οποία κατά προτίμηση προτείνονται να διεξαχθούν σε περιοχές όπου γίνονται πολλαπλές χρήσεις της παράκτιας ζώνης οι οποίες επιφέρουν συγκρούσεις χρήσεων γης, ή σε περιοχές στις οποίες παρατηρείται είτε ταχεία πληθυσμιακή ανάπτυξη της παράκτιας ζώνης τους ή κάποια σημαντική χωροταξική μεταβολή.

Δικαιούχοι προγράμματος: κάθε νομικό πρόσωπο που είναι εγκαταστημένο στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ΟΤΑ, ιδιώτες, βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις, κ.λπ. Ενθαρρύνεται ιδιαίτερα η συμμετοχή των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα LIFE προκηρύσσεται κάθε χρόνο και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι συνήθως στα τέλη Οκτωβρίου.

Υπεύθυνος προγράμματος LIFE στη χώρα μας: κ. Παπαμητρόπουλος, ΥΠΕΧΩΔΕ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα LIFE απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος: http://europa.eu.int/comm/life/whatis.htm
ή στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΧΩΔΕ


Γ. Κοινοτικό Πλαίσιο Συνεργασίας για την Προώθηση της Αειφόρου Αστικής Ανάπτυξης

Το πλαίσιο αυτό αποτελεί ένα νομικό εργαλείο της Ε. Επιτροπής το οποίο παρέχει χρηματική και τεχνική υποστήριξη σε δίκτυα πόλεων για την προώθηση της αειφόρου αστικής ανάπτυξης και πιο συγκεκριμένα για τη διαμόρφωση, ανταλλαγή και εφαρμογή νέων πρακτικών στους παρακάτω τομείς:

 • εφαρμογή της κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο
 • αειφόρος αστική ανάπτυξη
 • Τοπική Agenda 21

Δικαιούχοι: Δίκτυα πόλεων τα οποία περιλαμβάνουν τουλάχιστον τέσσερις χώρες- μέλη της ΕΕ – μπορεί επίσης να συμπεριληφθούν και χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, η Κύπρος, η Μάλτα και άλλες χώρες οι οποίες έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.sustainable-cities.org/partsrch/partsrch.htm
Δ. Πρόγραμμα Leader

Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτεί δράσεις οι οποίες ενισχύουν την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος Leader: http://www.rural-europe.aeidl.be/
Ε. Interreg III

Η πρωτοβουλία αυτή έχει ως κύριο στόχο την ενθάρρυνση της διευρωπαϊκής συνεργασίας στην ΕΕ και τις μεθοριακές περιφέρειες της. Για την περίοδο 2000-2006, βρίσκεται σε εφαρμογή το πρόγραμμα Interreg ΙΙΙ το οποίο έχει συνολικό προϋπολογισμό 4,875 εκ. ευρώ και χρηματοδοτεί την υλοποίηση κοινών έργων που αποσκοπούν στη βελτίωση της οικονομίας, της υποδομής, της απασχόλησης και του περιβάλλοντος. Πιο συγκεκριμένα, τα έργα που χρηματοδοτούνται εντάσσονται σε τρεις κύριες κατηγορίες δράσης:

1) προώθηση διασυνοριακών συνεργασιών: οι δράσεις που χρηματοδοτούνται σε αυτή την κατηγορία αποσκοπούν στη δημιουργία διασυνοριακών κοινωνικών και οικονομικών κέντρων μέσω της διαμόρφωσης κοινής αναπτυξιακής στρατηγικής
2) προώθηση υπερεθνικών συνεργασιών – δράσεις που αφορούν στη διακρατική συνεργασία μεταξύ εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών έχουν ως στόχο την προώθηση της κοινοτικής συνοχής μέσω της διαμόρφωσης μεγάλων ευρωπαϊκών περιφερειών
3) προώθηση διαπεριφερειακών συνεργασιών – οι χρηματοδοτούμενες δράσεις σε αυτή την κατηγορία έχουν ως στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της περιφερειακής αναπτυξιακής πολιτικής και των αντίστοιχων εργαλείων μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειριών (δικτύων)

Υπολογίζεται ότι στη χώρα μας θα κατανεμηθεί το ποσό των 568 εκ.ευρώ για την υλοποίηση του προγράμματος Interreg ΙΙΙ στο πλαίσιο του οποίου έχουν ήδη εγκριθεί δύο προγράμματα για τη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ: (1) Ελλάδας και Κύπρου και (2) Ελλάδας και πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας. Οι προτεραιότητες που έχουν προσδιοριστεί στο πλαίσιο υλοποίησης των δύο αυτών προγραμμάτων περιλαμβάνουν:

 • τη βελτίωση της διασυνοριακής υποδομής / διέλευσης – π.χ. λιμενικές υποδομές, τελωνειακές εγκαταστάσεις, κλπ
 • την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης – π.χ. ενθάρρυνση επιχειρήσεων, πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων
 • τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την προστασία του περιβάλλοντος και πολιτισμού – π.χ προστασία τουριστικών πόρων, βελτίωση ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών δημόσιας υγείας

Διαχειριστική Αρχή: Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Interreg ΙΙΙ απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος: http://europa.eu.int/comm/regional_policy/interreg3/index.htm

III. ΕΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί το κύριο εργαλείο για την ανάπτυξη της Έρευνας και της Τεχνολογίας σε κοινοτικό επίπεδο. Για την περίοδο 2002-2006 θα είναι σε ισχύ το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο το περιεχόμενο του οποίου βρίσκεται ακόμη υπό διαπραγμάτευση. Οι προτεινόμενες θεματικές προτεραιότητες του προγράμματος περιλαμβάνουν:

1) Γονιδίωμα και βιοτεχνολογία
2) Τεχνολογίες της κοινωνίας της πληροφορικής
3) Νανοτεχνολογίες – νέες παραγωγικές διεργασίες
4) Αεροναυτική και Διάστημα
5) Ασφάλεια τροφίμων
6) Αειφόρος ανάπτυξη και παγκόσμια αλλαγή

 • αειφόρα ενεργειακά συστήματα
 • αειφόρα επίγεια συστήματα μεταφοράς
 • παγκόσμια αλλαγή και οικοσυστήματα

7) Πολίτες και διακυβέρνηση

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα του 6ου Προγράμματος Πλαισίου: http://europa.eu.int/comm/research/fp6/index.html

Μαίρη Ζήφου
Πολεοδόμος – Χωροτάκτης