ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ διαγωνισμού ιδεών με απονομή βραβείων «στο πλαίσιο της στρατηγικής χωροταξικής ανάπτυξης της περιοχής του Φράγματος Πείρου – Παραπείρου (Τεχνητή Λίμνη Αστερίου)»

1.
Διοργανώτρια αρχή είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
(Ν.Π.Ι.Δ.).
Διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 και Αμερικής, Τ.Κ. 26441 ΠΑΤΡΑ, Τηλ.: 2613613650,
Fax.:
2610461126, Ηλ. Ταχυδρομείο: ptapde@ptapde.gr, Ιστοσελίδα: http://www.ptapde.gr ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: EL63.
Αρμόδια υπηρεσία η οποία θα διεξάγει το διαγωνισμό είναι το τμήμα Επιστημονικοτεχνικής Υποστήριξης και
Υλοποίησης Προγραμμάτων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Πληροφορίες και διευκρινήσεις για το διαγωνισμό θα παρέχονται στα emails: spapaxristopoulos@ptapde.gr και ptapde@ptapde.gr και στο τηλέφωνο 2613613670 (κος
Παπαχριστόπουλος). Η αρμόδια Υπηρεσία θα δημοσιοποιήσει οποιαδήποτε ενδεχόμενη μεταβολή των
στοιχείων του διαγωνισμού με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Αρχής.
2.
Στα έγγραφα τoυ διαγωνισμού υπάρχει ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση
διαδικτύου www.ptapde.gr. Λόγω του μεγάλου όγκου των αρχείων, τον πλήρη φάκελο του διαγωνισμού
μπορούν να τον παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι σε ηλεκτρονική μορφή σε συνεννόηση με το Τμήμα
Επιστημονικοτεχνικής Υποστήριξης και Υλοποίησης Προγραμμάτων του ΠΤΑ/ΠΔΕ (τηλ. 2613-613670, email:
spapaxristopoulos@ptapde.gr).
3.
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι μη Κεντρική Αναθέτουσα Αρχή με κύρια δραστηριότητα «Γενικές Δημόσιες
Υπηρεσίες»
4. Κωδικός CPV: 71400000-2 (υπηρεσίες πολεοδομικού σχεδιασμού και αρχιτεκτονικής τοπίου).
5. Στόχος της μελέτης είναι η στρατηγική ανάπτυξη της ιδιαίτερης σημασίας παραλίμνιας περιοχής του
φράγματος Πείρου-Παραπείρου και η σύνδεση αυτής με τις όμορες Τοπικές Κοινότητες με σκοπό την ανάδειξη
του φυσικού της τοπίου και την αξιοποίηση του έργου που είναι υπό κατασκευή, το οποίο εκτός από τα
γνωστά οφέλη του (της επίλυσης του σοβαρού προβλήματος της ύδρευσης της Πάτρας, της ΒΙ.ΠΕ. και των
οικισμών της ΒΔ Αχαΐας) μπορεί να συντελέσει επιπλέον στην ανάδειξη της ευρύτερης ενδοχώρας των Δήμων
Ερυμάνθου και Δυτικής Αχαΐας και στην τόνωση της μειονεκτικής τοπικής οικονομίας αποτελώντας κίνητρο για
την ανάπτυξη ήπιων μορφών τουρισμού με αρκετές δραστηριότητες πάνω και γύρω από τη λίμνη, δεδομένων
και των καλών κλιματολογικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η διατύπωση ιδεών, μέσω σχεδίων από χωροταξική, αισθητική,
λειτουργική, τεχνική και περιβαλλοντική άποψη, κατά τρόπο που να ικανοποιούνται οι στόχοι που
περιγράφονται παραπάνω.
Η παρούσα μελετητική επεξεργασία αφορά τη σύλληψη ιδέας, έχει καθαρά θεωρητικό χαρακτήρα και θα
εξετάσει τις δυνατότητες της υπόψη έκτασης λειτουργώντας υπό νόμιμες προϋποθέσεις ως ενιαίας,
συμβάλλοντας με την εφαρμογή της στην αειφόρο ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής μελέτης. Πιο αναλυτική
αναφορά για το στόχο και το αντικείμενο του Διαγωνισμού γίνεται στην Προκήρυξη.
6.
Θα απονεμηθούν 3 βραβεία, το πρώτο: 11.250,00 €, το δεύτερο: 8.250,00 €, και το τρίτο: 5.500,00 €,
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Πλέον των βραβείων, η Διοργανώτρια Αρχή μπορεί, μετά από υπόδειξη της
Κριτικής Επιτροπής και χωρίς αυτή να είναι δεσμευτική, να εξαγοράσει έως τρεις προτάσεις, αντί του
ποσού των πεντακοσίων (500,00) € εκάστη, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η Κριτική επιτροπή διατηρεί το
δικαίωμα να κηρύξει άγονο το διαγωνισμό, εφόσον κρίνει τεκμηριωμένα ότι δεν υπάρχουν μελέτες που να
επιλύουν βασικές ανάγκες για τη λειτουργία του έργου, ή δεν ικανοποιούνται βασικές αισθητικές απαιτήσεις, ή
έχουν παρουσιασθεί λύσεις απαράδεκτες οικονομικά ή τεχνικά. Στη περίπτωση αυτή η Κριτική επιτροπή μπορεί
να προτείνει αποζημιώσεις σε πέντε (5) μελέτες, με ποσό 1.500,00 € εκάστη. Φορέας χρηματοδότησης είναι το
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (χρηματοδότηση από ιδίους πόρους, ΚΑ
61.00.03.0003, ΑΔΑ Ψ4ΦΗΟΡΕΒ-3ΗΨ).
7.
Ο Διαγωνισμός χαρακτηρίζεται ως ανοικτός Χωροταξικός Διαγωνισμός Ιδεών, ενός σταδίου, μιας κατηγορίας
μελετών κατά την έννοια του άρθρου 1, παράγραφος 2 (α1-β1-γ1-δ1) της με αρ. πρωτ. οικ.
26804/16.06.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕ.Κ.Α.
8.
Καταληκτική προθεσμία υποβολής των προτάσεων του Διαγωνισμού ορίζεται η 10-9-2018, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 14:00. Μετά την λήξη της ως άνω προθεσμίας υποβολής, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν παρατάσεών
της, καμία μελέτη δεν γίνεται δεκτή.
9.
Η υποβολή των μελετών θα γίνει στo πρωτόκολλο της Διοργανώτριας Αρχής (Τμήμα Διοικητικού) στη
Διεύθυνση : Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 και Αμερικής , Τ.Κ. 26441 ΠΑΤΡΑ, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
10:00-14:00. Δεκτές γίνονται επίσης μελέτες που αποστέλλονται στην ίδια διεύθυνση με το ταχυδρομείο ή
μέσω ιδιωτικής εταιρείας μεταφορών, με ευθύνη του διαγωνιζόμενου για την έγκαιρη υποβολή τους.
10. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία κατέχουν την από το νόμο
οριζόμενη άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας για τη μελέτη κατηγορίας «(Ι) «Χωροταξικές και
Ρυθμιστικές Μελέτες (Ν.4412 ΦΕΚ 147/8-8-2016)», στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος, σύμφωνα με το άρθρο 3
της με αρ. Πρωτ. Οικ. 26804/16.-6.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕ.Κ.Α., ατομικά είτε ως υπεύθυνοι
ομάδας. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν είναι προ απαιτούμενη η εγγραφή στο μητρώο μελετητών και
η λήψη αντίστοιχης τάξης πτυχίου σύμφωνα με το κεφάλαιο Ε’ (άρθρα 39 και 40) του Ν. 3316/05.
Στην ομάδα των διαγωνιζομένων είναι δυνατόν να μετέχουν και άλλες ειδικότητες, καθώς και φοιτητές, χωρίς
υποχρέωση της Διοργανώτριας Αρχής για καταβολή επιπλέον αμοιβής πέραν των προβλεπόμενων βραβείων.
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει μόνο με μία (1) συμμετοχή, μόνος ή ως μέλος ομάδας.
11. Για την κρίση της κριτικής επιτροπής θα ληφθεί υπ’ όψη ο βαθμός προσέγγισης στους τεθέντες στόχους και
κυρίως ως προς:
– τα λειτουργικά, αισθητικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της πρότασης.
– τη συμβολή στην αναβάθμιση και ανάπτυξη της ευρύτερης και παραλίμνιας περιοχής- την πρωτοτυπία της πρότασης σε συνδυασμό με την εφαρμοσιμότητα και τεχνική προσέγγιση της πρότασης
– την χωροθέτηση των λειτουργιών – δραστηριοτήτων.
12. Η απόφαση της Κριτικής Επιτροπής για την απονομή των βραβείων είναι δεσμευτική για τη Διοργανώτρια
Αρχή, εφόσον δεν είναι αντίθετη προς τους όρους της Προκήρυξης.
13. Δεν προβλέπεται η ανάθεση στον βραβευόμενο ή στους βραβευόμενους της περαιτέρω επεξεργασίας της
μελέτης του έργου.
14. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία: Γλώσσα υποβολής η Ελληνική.
15. Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της προκήρυξης προς δημοσίευση: 4/4/2018.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΠΤΑ/ΠΔΕ
Απόστολος Κατσιφάρας
Περιφερειάρχης Δυτ. Ελλάδας

συννημένα αρχεία : ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΙΡΟΥ-ΠΑΡΑΠΕΙΡΟΥ_ΚΗΜΔΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΕΠΟΧ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΚΤΩΝ (ΣΕΠΟΧ)

 

κτήριο Γκίνη ΕΜΠ, Πατησίων 42, 10682
sepox1981@sepox.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΕΠΟΧ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΠΟΧ, βάσει ομόφωνης απόφασής του της 8 Ιανουαρίου, σας προσκαλεί σε Γενική Συνέλευση για τις 29 Ιανουαρίου, ημέρα Δεύτερα και ώρα 17.00 , στα γραφεία του ΣΕΠΟΧ κτήριο Γκίνη ΕΜΠ, Πατησίων 42 με τα εξής θέματα ημερησίας διάταξης:

 1. Ενημέρωση και συζήτηση για καίρια θέματα που απασχολούν τον Σύλλογο
 2.  Προγραμματισμός δραστηριοτήτων
 3. Παρουσίαση εισήγησης & έγκριση εγγραφής νέων μελών

Σημειώνεται ότι εφόσον δεν θα υπάρξει απαρτία κατά την παραπάνω ημερομηνία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί επτά ημέρες αργότερα σύμφωνα με το καταστατικό του ΣΕΠΟΧ, δηλαδή τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 17.00.

Η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών, στην Οδό Ιωάννη Παπαρρηγοπούλου αριθ. 7, Πλατεία Κλαυθμώνος.

Με το πέρας της διαδικασίας, με την ευκαιρία της λήξης του Παγκόσμιου Έτους για τον Αειφόρο Τουρισμό και με δεδομένη την επικαιρότητα του ζητήματος, θα επακολουθήσει δημόσια συζήτηση όπου θα περιλαμβάνονται:

 •  Εισαγωγή-παρουσίαση των θέσεων του ΣΕΠΟΧ σχετικά με το θέμα του τουρισμού
 •  Παρεμβάσεις από τους Καθηγητές κ.κ Γεράσιμο Ζαχαράτο και Χάρη Κοκκώση.

Η συνάντηση θα κλείσει με την κοπή της πίτας του ΣΕΠΟΧ.

Τέλος, υπενθυμίζουμε την ανάγκη για την καταβολή της ετήσιας συνδρομής σας για το 2018 και Παρακαλούμε για την έγκαιρη προσέλευσή σας από 16.30-17.00 προκειμένου να τηρηθούν οι προβλεπόμενοι χρόνοι

Αθήνα 15 Ιανουαρίου 2018

Η Πρόεδρος: Σοφία Αυγερινού Κολώνια

Η Γραμματέας: ΜαρίαΒογιατζάκη

συνήμένη η πρόσκληση σε μορφή pdf.

Εσπερίδα με θέμα: « Τα σύγχρονα χωρικά και οικιστικά διλήμματα υπό το πρίσμα της οικονομικής κρίσης και του προσφυγικού ζητήματος»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών (ΣΕΠΟΧ) μας προσκαλεί στην Εσπερίδα με θέμα: « Τα σύγχρονα χωρικά και οικιστικά διλήμματα υπό το πρίσμα της οικονομικής κρίσης και του προσφυγικού ζητήματος»

 

Στις μέρες μας ποικίλες κοινωνικές και γεωπολιτικές εξελίξεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο έχουν ως αντίκτυπο φαινόμενα όπως η κινητικότητα πληθυσμιακών ομάδων η οποία εντείνεται σε συνθήκες κρίσης και με τις μετακινήσεις των προσφύγων από τις εστίες πολέμου), η περαιτέρω μείωση των ήδη χαμηλών εισοδημάτων ολοένα και μεγαλύτερου αριθμού κοινωνικών ομάδων, η φτωχοποίηση προκαλώντας μια συνολικότερη ανάγκη για επαναδιερεύνηση κομβικών ζητημάτων όπως:

 • Κοινωνική Συνοχή και Παραγωγική Ανασυγκρότηση,
 • Ποιότητα ζωής,
 • Προγραμματισμός – Σχεδιασμός
 • Διακυβέρνηση/Αρχές χωρικής δικαιοσύνης, «ανθεκτικότητα».

Η χωρική θεώρηση δεν είναι δυνατόν να μείνει αμέτοχη απέναντι στα κομβικά αυτά ζητήματα Ο χωρικός σχεδιασμός – αποτέλεσμα και πρόταση της χωρικής θεώρησης – οφείλει να λάβει υπ΄ όψη όλες τις κοινωνικο – οικονομικές παραμέτρους, καθώς και τις συμβολικές και πραγματικές χωρικές διαστάσεις του αστικού και περιφερειακού χώρου και της διακυβέρνησης συνολικότερα Στο πλαίσιο αυτό στόχος της εσπερίδας είναι μια πρώτη προσέγγιση των παρακάτω ζητημάτων

 • Ποια μπορεί να είναι η συμβολή του χωρικού σχεδιασμού στην αντιμετώπιση του αντίκτυπου των μεγάλων πληθυσμιακών μετακινήσεων ,των προσφυγικών ροών.
 • Πως προσεγγίζονται θεωρητικά οι έννοιες της «Προσαρμογής» σε νέες συνθήκες και της «ανθεκτικότητας».
 • Είναι εφικτή η ανάπτυξη μιας στρατηγικής αλλά και επιχειρησιακού προγράμματος για να αντιμετωπιστούν τα νέα αστικά ζητήματα, κοινωνική στέγαση, κοινωνική ένταξη, πολυπολιτισμική πόλη – Χωρικές «εκτροπές» – γκέτο, κοινωνική και χωρική περιθωριοποίηση την περίοδο της οικονομικής κρίσης

Η παρουσία μας, θα είναι τιμή για το ΣΕΠΟΧ

Ας είμαστε όλες/οι 12 Δεκεμβρίου 2016 17.00-20.00 Πνευματικό Κέντρο Δ. Αθηναίων Ακαδημίας 50 Αίθουσα Κ. Καβάφη

Με εκτίμηση

Η Πρόεδρος
Aύρα Κυριοπούλου

Αρχιτέκτων Μηχ. Α.Π.Θ, Πολεοδόμος-Χωροτάκτης Μ.Δ.Ε.-ΕΜΠ
Φυσιογνώστρια-Γεωγράφος ΕΚΠΑ

Στοιχεία επικοινωνίας
6944268504 /210.6519151
aurakuriop@gmail.com