Προκήρυξη Διαγωνισμού Ιδεών με τίτλο «Στρατηγική Χωροταξική Ανάπτυξη της περιοχής της Λίμνης Τριχωνίδας»