Επικαιροποίηση: • Χάρτης Λειψίας και πρόγραμμα εφαρμογής του • Εδαφική Ατζέντα της ΕΕ

Το ECTP ζητά  από τον ΣΕΠΟΧ όπως και από όλα τα μέλη του που λαμβάνουν μέρος στην σχετική ομάδα εργασίας  του, τη διατύπωση  γνώμης και προτάσεων μέχρι την 7η Ιανουαρίου 2020 για δύο κείμενα που πρόκειται να επικαιροποιηθούν κατά τη διάρκεια της Γερμανικής προεδρίας το 2020

Τα δύο κείμενα – σχέδια  που μόλις κυκλοφόρησαν είναι :

•             Ο Χάρτης της Λειψίας και το πρόγραμμα εφαρμογής του,

•             Η Εδαφική Ατζέντα της ΕΕ.

Ιδιαίτερη προσοχή ζητείται για δύο παραγράφους στο τμήμα 4 της Εδαφικής Ατζέντας (διακυβέρνηση και υλοποίηση) που είναι βασικοί συντελεστές για την εφαρμογή της.